W naszej ofercie magnesy: magnes neodymowy, ferrytowy, AlNiCo, Sm-Co, uchwyty magnetyczne, separatory, stoły, chwytaki.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Efekt Paschena-Backa

 
Polega na zerwaniu sprzężenia L-S. Obserwowany jest w polu magnetycznym o dużym natężeniu (powyżej 1 tesli [T] - Tesla (T) - jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI (jednostka pochodn układu SI). Nazwa pochodzi od nazwiska Nikoli Tesli.

Pole magnetyczne w fizyce jest stanem (własnością) przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne jest obok pola elektrycznego przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od opisu (obserwatora), to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego lub obu. Pole magnetyczne jest polem wektorowym, wielkości fizyczne używane do opisu pola magnetycznego to indukcja magnetyczna B oraz natężenie pola magnetycznego H (te dwie wielkości są powiązane ze sobą poprzez przenikalność magnetyczną). Obrazowo pole magnetyczne przedstawia się jako linie pola magnetycznego. Kierunek pola określa ustawienie igły magnetycznej lub obwodu, w którym płynie prąd elektryczny.

Stałe pole magnetyczne jest wywoływane przez ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu jednostajnym. Dlatego też, przepływ prądu (który też jest ruchem ładunków elektrycznych) wytwarza pole magnetyczne. Ładunki poruszające się ruchem zmiennym (np. hamowane) wytwarzają zmienne pole magnetyczne, które rozchodzi się jako fala elektromagnetyczna. Wytwarzanie pola przez prąd i ładunki w ruchu opisuje Prawo Biota-Savarta, oraz prawo Ampera będące obecnie częścią równań Maxwella.

Niektóre materiały magnetyczne, jak np. ferromagnetyki, wykazują istnienie stałego pola magnetycznego. Jego istnienie spowodowane jest przez ruch ładunków elektrycznych głównie elektronów w atomach takiego materiału. Zjawisko to jest dokładniej wyjaśnione w opisie magnetyzmu. Pole magnetyczne jest też wytwarzane przez zmienne pole elektryczne. Z kolei zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Takie wzajemnie indukowanie się pól zachodzi w fali elektromagnetycznej. Stałe w czasie pole magnetyczne nie wytwarza pola elektrycznego, co także matematycznie ujmują równania Maxwella.)

Wymiar Tesli:)

1T = 104Gs

Wówczas moment magnetyczny ma postać:

a rozszczepienie przyjmie wartość:

Dostępnymi regułami wyboru są:

Oznacza to również, że w silnym polu magnetycznym stan atomu jest dobrze określony za pomocą liczb kwantowych L, S oraz ich rzutów mL oraz mS. Liczba kwantowa J już nie opisuje stanu kwantowego tak dobrze, jak w przypadku, gdy obowiązuje sprzężenie L-S (Russella-Saundersa).

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Efekt Paschena-Backa